Van een vraag, naar onderzoek, naar maatschappelijke impact

Lees meer

Over de Deltapremie

De Deltapremie is een nieuwe toonaangevende onderzoeksprijs gericht op praktijkgericht onderzoek door lectoren. Het laat zien waar praktijk en onderzoek op innovatieve en impactvolle wijze kunnen samenkomen en doorwerken in de maatschappij.

Lectoren van hogescholen hebben met hun onderzoek impact op de samenleving, beroepspraktijk en in het onderwijs. Om het belang daarvan te onderstrepen is de Deltapremie ontwikkeld voor lectoren die door de jaren heen keer op keer op bijzondere wijze het verschil hebben weten te maken door de maatschappelijke impact van hun onderzoek.

De Deltapremie is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep en uitgebreide netwerk leveren aan de samenleving. En een stimulering om die bijdrage nog verder te versterken en uit te breiden. De Deltapremie is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA en wordt tweejaarlijks uitgereikt. De premie bedraagt maar liefst €500.000,-.

Informatie & procedure

Het praktijkgericht onderzoek heeft inmiddels een stevige plaats verworven in de samenleving. Er zijn momenteel bijna 700 lectoren en ruim 3.000 docentonderzoekers bij betrokken. Uitgangspunt van het onderzoek is altijd vraagstukken en problemen uit de praktijk oplossen mét de praktijk. Zo zorgt praktijkgericht onderzoek voor toepasbare oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.Om het belang hiervan te onderstrepen is de Deltapremie ontwikkeld, als gezamenlijke initiatief van de Vereniging Hogescholen en Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA). Als erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep en uitgebreide netwerk leveren aan de samenleving. Delta staat voor verandering, voor de verandering die lectoren en hun onderzoeksgroep teweegbrengen.

Zichtbaar & relevant

Doel

De Deltapremie heeft als doel om de zichtbaarheid en de maatschappelijke relevantie van praktijkgericht onderzoek te vergroten en stimuleert dat lectoren zich ontwikkelen tot ambassadeurs van het praktijkgericht onderzoek, in de samenleving, het onderwijs en het onderzoeksdomein. De Deltapremie wordt tweejaarlijks uitgereikt aan twee lectoren.

Wie kan voordragen?

Voordrachten worden gedaan door de voorzitters van het College van Bestuur van een door de overheid bekostigde hogeschool, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Whw). Per hogeschool kan één voordracht worden gedaan. Partners vanuit praktijk, onderwijs en onderzoek dienen deze voordracht aantoonbaar te ondersteunen.

Wie kan worden voorgedragen?

 • Per hogeschool kan slechts één lector worden voorgedragen, de voorgedragen lector moet in dienst zijn van de hogeschool.
 • De voorgedragen lector moet in de positie zijn om nog geruime tijd op niveau te blijven functioneren om zo als ambassadeur van het praktijkgericht onderzoek te kunnen optreden.
 • Waarvoor kunnen kandidaten worden voorgedragen?

  De Deltapremie is een premie van €500.000 voor de verdiensten van de lector en ten behoeve van zijn of haar onderzoeksgroep. De voorgedragen lector geniet een ruime mate van bestedingsvrijheid. Wel moet de premie bijdragen aan de versterking van de onderzoeksgroep en moet een beknopt bestedingsplan ter goedkeuring worden voorgelegd aan Regieorgaan SIA.

  De premie is niet persoonsgebonden maar wordt toegekend aan de hogeschool van de onderzoeksgroep van de voorgedragen lector. De premie moet in beginsel in vier jaar worden besteed. In 2019 is €1.000.000 beschikbaar, daarmee kunnen maximaal twee lectoren de Deltapremie krijgen.

  Deadline & procedure

  Het indienen van een voordracht

  De voordrachten dienen in pdf-vorm per e-mail, via voordracht@deltapremie.nl, te worden ingediend.

  Wanneer kan worden voorgedragen?

  Voordrachten dienen uiterlijk 7 mei 2019, 14.00 uur door Regieorgaan SIA te zijn ontvangen.

  Vertrouwelijkheid voordracht

  Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen verwachten volstrekte vertrouwelijkheid bij de voordrachtprocedure. Er mag niet gecommuniceerd worden wie er voorgedragen is. Indien geconstateerd wordt dat de vertrouwelijkheid niet gewaarborgd is, behoudt Regieorgaan SIA zich het recht voor om de voordracht te weigeren.

  Procedure

  Een door het bestuur van Regieorgaan SIA benoemde commissie maakt een selectie uit de voordachten en adviseert het bestuur van Regieorgaan SIA over de toekenning van de Deltapremie. Deze commissie bestaat uit gezaghebbende deskundigen uit de praktijk en de wetenschap met kennis van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen.

  Het bestuur van Regieorgaan SIA besluit tot honorering van de premie op basis van het advies van de commissie. Voor alle bij de selectie en/of besluitvorming betrokken personen, is de NWO-gedragscode belangenverstrengeling van toepassing. De bekendmaking van de winnaars van de Deltapremie vindt plaats in november 2019. Houd deze website in de gaten voor de meest actuele informatie over de uitreiking.

  Beoordelingscriteria

  De beoordeling van de kandidaten vindt plaats op basis van eerder behaalde resultaten. In praktijkgericht onderzoek zijn onderzoekers bezig met kennisontwikkeling in het perspectief van innovatie van de praktijk en het onderwijs. Onderzoek, onderwijs én praktijk beïnvloeden elkaar continu. De unieke kracht van het onderzoek in het hbo zit in de interactie tussen die processen.

  Om deze reden is er voor gekozen dat standaard 4 van het Brancheprotocol kwaliteitszorg onderzoek (BKO), het uitgangspunt is voor de beoordeling van de voordrachten. Deze standaard gaat over de relevantie van het onderzoek voor praktijk en samenleving, onderwijs en professionalisering en kennisontwikkeling. Standaard 3, die gaat over de kwaliteit van het onderzoeksproces, is voorwaardelijk voor het behalen van de eisen van standaard 4 en wordt daarom niet apart getoetst. De drie criteria die voortkomen uit standaard 4 wegen evenredig zwaar mee.

  Standaard 4

  De onderzoekseenheid realiseert voldoende relevantie op het gebied van:

  1. De praktijk en de samenleving

  Het onderzoek genereert kennis, inzichten en producten die bijdragen aan het oplossen van de problemen in de beroepspraktijk en/of aan de ontwikkeling van deze beroepspraktijk en/of de bredere samenleving. De lector en de onderzoeksgroep moeten een duurzame verandering hebben bewerkstelligd voor de (beroeps)praktijk waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd. Niet alleen binnen een bedrijf of organisatie maar binnen de bredere praktijk waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden. Ga ook in op de verwachte bijdrage in de (nabije) toekomst.

  2. Onderwijs en professionalisering

  Het onderzoek van de lector moet een sterke verbinding hebben met de andere activiteiten van het hoger beroepsonderwijs. Deze verloopt in hoofdlijn langs twee sporen: de verbinding met het onderwijs en de professionalisering van het onderwijzend personeel (van docent naar docent-onderzoeker) ten behoeve van het onderwijs en/of het uitvoeren van onderzoek.

  De impact van de ontwikkelde kennisproducten is voor wat betreft het onderwijs planmatig en samenhangend tot ontwikkeling gekomen. De impact heeft niet alleen betrekking op afzonderlijke onderwijsinnovaties maar ook op het samenhangende onderwijsbeleid van de hogeschool en mogelijk zelfs daarbuiten. Ga ook in op de verwachte bijdrage in de (nabije) toekomst.

  3. Kennisontwikkeling binnen het onderzoeksdomein

  Het onderzoek van de lector levert een bijdrage aan de kennisontwikkeling binnen het desbetreffende onderzoeksdomein. Kennis en inzichten worden via uiteenlopende kanalen aan de diverse doelgroepen overgebracht, bijvoorbeeld via: (peer-reviewed) publicaties, bijdragen aan professionele bladen, artefacten, proefopstellingen, prototypes, voordrachten en presentaties of via uiteenlopende media. Ga ook in op de verwachte bijdrage in de (nabije) toekomst.

  Beoordelingscommissie

  Tijdspad Deltapremie

  7 mei (14:00 uur) Sluiting indiening voordrachten
  Juni - augustus Beoordelingsproces
  September Winnaars krijgen onder embargo bericht
  November Uitreiking tijdens diner


  Vragen of overige informatie

  Op deze webpagina vindt u de meest actuele informatie inclusief het voordrachtformulier. Voor overige vragen kunt u contact opnemen.


  Drs. Martje van Ankeren

  E: info@deltapremie.nl

  T: +31 (0) 6 57 74 19 97
  Download brochureAanvraagformulier

  Bekendmaking & uitreiking

  De bekendmaking van de winnaars van Deltapremie vindt plaats op 12 november 2019 in het Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam. De uitreiking wordt verzorgd door minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  Contact

  Wilt u meer informatie over de Deltapremie?
  Wij informeren u graag.

  Voor algemene vragen kunt u mailen naar info@deltapremie.nl

  Voor de voordrachten kunt u mailen naar voordracht@deltapremie.nl