Deadline & procedure

Lees meer

Indienen voordracht

De voordrachten dienen in pdf-vorm per e-mail, via voordracht@deltapremie.nl, te worden ingediend.

Wanneer kan worden voorgedragen?

Voordrachten dienen uiterlijk 7 mei 2019, 14.00 uur door Regieorgaan SIA te zijn ontvangen.

Vertrouwelijkheid voordracht

Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen verwachten volstrekte vertrouwelijkheid bij de voordrachtprocedure. Er mag niet gecommuniceerd worden wie er voorgedragen is. Indien geconstateerd wordt dat de vertrouwelijkheid niet gewaarborgd is, behoudt Regieorgaan SIA zich het recht voor om de voordracht te weigeren.

Procedure

Een door het bestuur van Regieorgaan SIA benoemde commissie maakt een selectie uit de voordachten en adviseert het bestuur van Regieorgaan SIA over de toekenning van de Deltapremie. Deze commissie bestaat uit gezaghebbende deskundigen uit de praktijk en de wetenschap met kennis van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen.

Het bestuur van Regieorgaan SIA besluit tot honorering van de premie op basis van het advies van de commissie. Voor alle bij de selectie en/of besluitvorming betrokken personen, is de NWO-gedragscode belangenverstrengeling van toepassing. De bekendmaking van de winnaars van de Deltapremie vindt plaats in november 2019. Houd deze website in de gaten voor de meest actuele informatie over de uitreiking.

Beoordelingscriteria

De beoordeling van de kandidaten vindt plaats op basis van eerder behaalde resultaten. In praktijkgericht onderzoek zijn onderzoekers bezig met kennisontwikkeling in het perspectief van innovatie van de praktijk en het onderwijs. Onderzoek, onderwijs én praktijk beïnvloeden elkaar continu. De unieke kracht van het onderzoek in het hbo zit in de interactie tussen die processen.

Om deze reden is er voor gekozen dat standaard 4 van het Brancheprotocol kwaliteitszorg onderzoek (BKO), het uitgangspunt is voor de beoordeling van de voordrachten. Deze standaard gaat over de relevantie van het onderzoek voor praktijk en samenleving, onderwijs en professionalisering en kennisontwikkeling. Standaard 3, die gaat over de kwaliteit van het onderzoeksproces, is voorwaardelijk voor het behalen van de eisen van standaard 4 en wordt daarom niet apart getoetst. De drie criteria die voortkomen uit standaard 4 wegen evenredig zwaar mee.

Standaard 4

De onderzoekseenheid realiseert voldoende relevantie op het gebied van:

1. De praktijk en de samenleving

Het onderzoek genereert kennis, inzichten en producten die bijdragen aan het oplossen van de problemen in de beroepspraktijk en/of aan de ontwikkeling van deze beroepspraktijk en/of de bredere samenleving. De lector en de onderzoeksgroep moeten een duurzame verandering hebben bewerkstelligd voor de (beroeps)praktijk waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd. Niet alleen binnen een bedrijf of organisatie maar binnen de bredere praktijk waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden. Ga ook in op de verwachte bijdrage in de (nabije) toekomst.

2. Onderwijs en professionalisering

Het onderzoek van de lector moet een sterke verbinding hebben met de andere activiteiten van het hoger beroepsonderwijs. Deze verloopt in hoofdlijn langs twee sporen: de verbinding met het onderwijs en de professionalisering van het onderwijzend personeel (van docent naar docent-onderzoeker) ten behoeve van het onderwijs en/of het uitvoeren van onderzoek.

De impact van de ontwikkelde kennisproducten is voor wat betreft het onderwijs planmatig en samenhangend tot ontwikkeling gekomen. De impact heeft niet alleen betrekking op afzonderlijke onderwijsinnovaties maar ook op het samenhangende onderwijsbeleid van de hogeschool en mogelijk zelfs daarbuiten. Ga ook in op de verwachte bijdrage in de (nabije) toekomst.

3. Kennisontwikkeling binnen het onderzoeksdomein

Het onderzoek van de lector levert een bijdrage aan de kennisontwikkeling binnen het desbetreffende onderzoeksdomein. Kennis en inzichten worden via uiteenlopende kanalen aan de diverse doelgroepen overgebracht, bijvoorbeeld via: (peer-reviewed) publicaties, bijdragen aan professionele bladen, artefacten, proefopstellingen, prototypes, voordrachten en presentaties of via uiteenlopende media. Ga ook in op de verwachte bijdrage in de (nabije) toekomst.

Tijdspad

7 mei (14:00 uur) Sluiting indiening voordrachten
Juni - augustus Beoordelingsproces
September Winnaars krijgen onder embargo bericht
November Uitreiking tijdens dinerDownload brochureAanvraagformulier