Disclaimer

De Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA doen hun best om ontbrekende zaken en wijzigingen zo snel mogelijk op de website door te voeren. Heeft u vragen over de inhoud of komt iets tegen dat niet correct of niet duidelijk is? Stuur dan een mail naar info@deltapremie.nl en we zorgen ervoor dat uw vraag wordt beantwoord.

Copyright

Deze website is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Inhoud van deze website mag u alleen kopiëren, citeren en openbaar maken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en met volledige bronvermelding.

Cookiebeleid

De Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA gebruiken functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA gebruiken enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze gebruiken we om de website te optimaliseren en ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Dankzij deze cookies kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en ze helpen ons om de website goed te laten werken. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Een toelichting vindt u op de website Veiliginternetten.nl.

Privacy Statement

Via deze website worden persoonsgegevens verwerkt. De Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA achten een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij verwerken en beveiligen persoonlijke gegevens dan ook zorgvuldig. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

De Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA zijn de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel, en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de AVG.

Gebruik van persoonsgegevens

Met het gebruik van deze website deelt u gegevens met ons via cookies. Maar het kunnen ook door u zelf ingevoerde persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld onze nieuwsbrieven), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

Verstrekking aan derden

De Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Op onze site staan echter wel meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met deze bedrijven. Op hun websites is meer informatie te vinden over hun cookiebeleid.

Google Analytics

De Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA hebben hier geen invloed op.

Beveiliging

De Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certifi caat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. SSL is een afkorting voor Secure Socket Layer. SSL en de opvolger TLS (Transport Layer Security) zijn protocollen voor het creëren van een versleutelde verbinding tussen een webserver en een internetbrowser.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Rechten inzake uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via info@deltapremie.nl

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan a.u.b. contact met ons op.