Over de Deltapremie

De Deltapremie is een nieuwe toonaangevende onderzoeksprijs gericht op praktijkgericht onderzoek door lectoren. Het laat zien waar praktijk en onderzoek op innovatieve en impactvolle wijze kunnen samenkomen en doorwerken in de maatschappij.

Lectoren van hogescholen hebben met hun onderzoek impact op de samenleving, beroepspraktijk en in het onderwijs. Om het belang daarvan te onderstrepen is de Deltapremie ontwikkeld voor lectoren die door de jaren heen keer op keer op bijzondere wijze het verschil hebben weten te maken door de maatschappelijke impact van hun onderzoek.

De Deltapremie is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep en uitgebreide netwerk leveren aan de samenleving. En een stimulering om die bijdrage nog verder te versterken en uit te breiden. De Deltapremie is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA en wordt tweejaarlijks uitgereikt. De premie bedraagt maar liefst €500.000,-.

Lees meer

Praktijkgericht onderzoek

Het praktijkgericht onderzoek heeft inmiddels een stevige plaats verworven in de samenleving. Er zijn momenteel bijna 700 lectoren en ruim 3.000 docentonderzoekers bij betrokken. Uitgangspunt van het onderzoek is altijd vraagstukken en problemen uit de praktijk oplossen mét de praktijk. Zo zorgt praktijkgericht onderzoek voor toepasbare oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.Om het belang hiervan te onderstrepen is de Deltapremie ontwikkeld, als gezamenlijke initiatief van de Vereniging Hogescholen en Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA). Als erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep en uitgebreide netwerk leveren aan de samenleving. Delta staat voor verandering, voor de verandering die lectoren en hun onderzoeksgroep teweegbrengen.

Zichtbaar & relevant

Doel

De Deltapremie heeft als doel om de zichtbaarheid en de maatschappelijke relevantie van praktijkgericht onderzoek te vergroten en stimuleert dat lectoren zich ontwikkelen tot ambassadeurs van het praktijkgericht onderzoek, in de samenleving, het onderwijs en het onderzoeksdomein. De Deltapremie wordt tweejaarlijks uitgereikt aan twee lectoren.

Wie kan voordragen?

Voordrachten worden gedaan door de voorzitters van het College van Bestuur van een door de overheid bekostigde hogeschool, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Whw). Per hogeschool kan één voordracht worden gedaan. Partners vanuit praktijk, onderwijs en onderzoek dienen deze voordracht aantoonbaar te ondersteunen.

Wie kan worden voorgedragen?

  • Per hogeschool kan slechts één lector worden voorgedragen, de voorgedragen lector moet in dienst zijn van de hogeschool.
  • De voorgedragen lector moet in de positie zijn om nog geruime tijd op niveau te blijven functioneren om zo als ambassadeur van het praktijkgericht onderzoek te kunnen optreden.
  • Waarvoor kunnen kandidaten worden voorgedragen?

    De Deltapremie is een premie van €500.000 voor de verdiensten van de lector en ten behoeve van zijn of haar onderzoeksgroep. De voorgedragen lector geniet een ruime mate van bestedingsvrijheid. Wel moet de premie bijdragen aan de versterking van de onderzoeksgroep en moet een beknopt bestedingsplan ter goedkeuring worden voorgelegd aan Regieorgaan SIA.

    De premie is niet persoonsgebonden maar wordt toegekend aan de hogeschool van de onderzoeksgroep van de voorgedragen lector. De premie moet in beginsel in vier jaar worden besteed. In 2019 is €1.000.000 beschikbaar, daarmee kunnen maximaal twee lectoren de Deltapremie krijgen.

    Procedure