Over de Deltapremie

Het praktijkgericht onderzoek heeft inmiddels een stevige plaats verworven in de samenleving. Er zijn momenteel bijna 700 lectoren en ruim 3.000 docentonderzoekers bij betrokken. Uitgangspunt van het onderzoek is altijd vraagstukken en problemen uit de praktijk oplossen mét de praktijk. Zo zorgt praktijkgericht onderzoek voor toepasbare oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.Om het belang hiervan te onderstrepen is de Deltapremie ontwikkeld, als gezamenlijke initiatief van de Vereniging Hogescholen en Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA). Als erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep en uitgebreide netwerk leveren aan de samenleving. Delta staat voor verandering, voor de verandering die lectoren en hun onderzoeksgroep teweegbrengen.

Terugblik eerste jaar

Doel

De Deltapremie heeft als doel om de zichtbaarheid en de doorwerking van praktijkgericht onderzoek te vergroten. Daarnaast stimuleert de premie dat lectoren zich ontwikkelen tot ambassadeurs van het praktijkgericht onderzoek. De Deltapremie wordt elke 2 jaar uitgereikt aan 2 lectoren.

Wie kan voordragen?

Voorzitters van het College van Bestuur van een door de overheid bekostigde hogeschool, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) kunnen een lector van hun hogeschool voordragen. Per hogeschool kan 1 voordracht worden gedaan. Partners vanuit de beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek dienen deze voordracht met aanbevelingsbrieven te ondersteunen.

Wie kan worden voorgedragen?

 • De voorgedragen lector moet een dienstverband hebben bij de hogeschool die de voordracht doet.
 • De voorgedragen lector moet de volledige premie voor zijn of haar pensioen kunnen besteden.
 • De voorgedragen lector mag niet eerder de Deltapremie hebben ontvangen.
 • Beschikbaar bedrag voor de Deltapremie

  Regieorgaan SIA stelt maximaal € 1.000.000 beschikbaar voor de Deltapremie 2021. Hiermee kunnen maximaal 2 lectoren een Deltapremie krijgen. Per lector en zijn of haar onderzoeksgroep is een premie van maximaal € 500.000 beschikbaar. De premie wordt toegekend aan de onderzoeksgroep van de winnende lector en is daarom niet persoonsgebonden. De NWO Subsidieregeling 2017 is van toepassing op de Deltapremie. Bij de premie ontvangen de lectoren het kunstwerk De Delta gemaakt door kunstenaar Giny Vos.

  Waaraan kan het bedrag worden besteed?

  De ontvangende lector geniet een ruime mate van bestedingsvrijheid. De premie moet bijdragen aan de versterking van de onderzoekgroep. Vanwege de doelstelling van de Deltapremie dient minimaal 10% van de premie te gaan naar de versterking van de ambassadeursfunctie van de lector.

  Hiermee worden activiteiten bedoeld die gericht zijn op het betrekken en informeren van een breder publiek. Te denken valt aan communicatieactiviteiten, symposia, netwerkbijeenkomsten, lezingen etc. Een globale begroting is onderdeel van de aanvraag. De premie moet binnen 6 jaar besteed worden.

  Wanneer en hoe kan worden voorgedragen?

  De voordrachten dienen uiterlijk 1 mei,14:00:00 uur 2021, bij Regieorgaan SIA binnen te zijn. Voordrachten ingediend na deze datum en tijd worden niet in behandeling genomen. Het indienen van een voordracht gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Het is verplicht de via ISAAC beschikbare documenten te gebruiken. De directe link naar deze regeling in ISAAC vind je hier.

  De aanvrager is verplicht de voordracht via zijn/haar ISAAC-account in te dienen. Indien de aanvrager nog geen ISAAC-account heeft, dient hij/zij dat minimaal één werkdag voor het indienen van de aanvraag aan te maken in verband met het tijdig kunnen verhelpen van eventuele aanmeldproblemen. Iedere, via ISAAC, ingediende voordracht wordt direct geregistreerd door middel van een dossiernummer. Dit dossiernummer geldt als vast kenmerk voor alle verdere correspondentie.

  Waar moet de voordracht aan voldoen?

  De voordracht bestuur uit de volgende onderdelen:

 • De voordracht wordt in het Nederlands gedaan op basis van de drie beoordelingscriteria, De voordracht bestaat uit maximaal 3.500 woorden.
 • Curriculum vitae van de voorgedragen kandidaat (maximaal 4 pagina’s).
 • 3 ondertekende aanbevelingsbrieven, 1 uit de beroepspraktijk, 1 uit het onderwijs en 1 uit het onderzoeksdomein. Deze aanbevelingsbrieven mogen per stuk niet langer zijn dan 500 woorden.
 • Een portfolio in PowerPoint bestaande uit maximaal 10 slides met beeldmateriaal en een (link naar een) filmpje van maximaal 5 minuten waarin de voorgedragen lector zichzelf kan presenteren en er een toelichting kan worden gegeven op de aanvraag. Omdat het portfolio niet via het programma ISAAC kan worden aangeleverd moet deze apart verstuurd worden naar voordracht@deltapremie.nl, uiterlijk op 1 mei, 2021 14:00:00 uur CE(S)T).
 • De selectiecommissie bestaat uit experts vanuit verschillende disciplines. Zorg dat de voordracht helder opgesteld is en vermijd bijvoorbeeld vakjargon. Zie ook onze schrijftips.

  Vertrouwelijkheid voordracht

  Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen verwachten volstrekte vertrouwelijkheid bij de voordrachtprocedure. Er mag niet gecommuniceerd worden wie er voorgedragen is. Indien geconstateerd wordt dat de vertrouwelijkheid niet gewaarborgd is, behoudt Regieorgaan SIA zich het recht voor om de voordracht te weigeren.

  Procedure

  Een door het bestuur van Regieorgaan SIA benoemde commissie maakt een selectie uit de voordachten en adviseert het bestuur van Regieorgaan SIA over de toekenning van de Deltapremie. Deze commissie bestaat uit gezaghebbende deskundigen uit de praktijk en de wetenschap met kennis van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen.

  Het bestuur van Regieorgaan SIA besluit tot honorering van de premie op basis van het advies van de commissie. Voor alle bij de selectie en/of besluitvorming betrokken personen, is de NWO-gedragscode belangenverstrengeling van toepassing. De bekendmaking van de winnaars van de Deltapremie vindt plaats in november 2021. Houd deze website in de gaten voor de meest actuele informatie over de uitreiking.

  Beoordelingscriteria

  In praktijkgericht onderzoek zijn onderzoekers bezig met kennisontwikkeling in het perspectief van innovatie van de praktijk en het onderwijs. Onderzoek, onderwijs én praktijk beïnvloeden elkaar continu. De unieke kracht van het onderzoek in het hbo zit in de interactie tussen die aspecten. Om deze reden is er voor gekozen dat standaard 4 van het Brancheprotocol kwaliteitszorg onderzoek (BKO) het uitgangspunt is voor de beoordeling van de Deltapremie. Deze standaard gaat over de relevantie van het onderzoek voor praktijk en samenleving, onderwijs en professionalisering en kennisontwikkeling. Standaard 3, die gaat over de kwaliteit van het onderzoeksproces is voorwaardelijk voor het behalen van standaard 4 en wordt daarom niet apart getoetst. De drie criteria die voortkomen uit standaard 4 wegen evenredig zwaar mee.

  Standaard 4 luidt als volgt: De onderzoekseenheid realiseert voldoende relevantie op het gebied van:

  1. De praktijk en de samenleving; Het onderzoek van de lector genereert kennis, inzichten en producten die bijdragen aan het oplossen van de problemen in de beroepspraktijk en/of aan de ontwikkeling van deze beroepspraktijk en/of de bredere samenleving.

  Beoordeeld wordt in hoeverre de lector en de onderzoeksgroep een duurzame verandering hebben bewerkstelligd voor de (beroeps)praktijk waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd. Niet alleen binnen een bedrijf of organisatie maar binnen de bredere praktijk waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden. Ga, vanwege de ambassadeursfunctie, ook in op de verwachte bijdrage in de (nabije) toekomst.

  2. Onderwijs en professionalisering; Het onderzoek van de lector moet een sterke verbinding hebben met de andere activiteiten van het hoger beroepsonderwijs. Deze verloopt in hoofdlijn langs twee sporen: de verbinding met het onderwijs en de professionalisering van het onderwijzend personeel (van docent naar docent-onderzoeker) ten behoeve van het onderwijs en/of het uitvoeren van onderzoek.

  De impact van de ontwikkelde kennisproducten is voor wat betreft het onderwijs planmatig en samenhangend tot ontwikkeling gekomen. Dit kan niet alleen betrekking hebben op afzonderlijke onderwijsinnovaties maar kan eveneens het samenhangende onderwijsbeleid van de hogeschool en mogelijk zelfs daarbuiten beïnvloeden. Beoordeeld wordt welke bijdrage de lector heeft gehad in de doorontwikkeling van het onderwijs.

  3. Kennisontwikkeling binnen het onderzoeksdomein; Het onderzoek van de lector levert een bijdrage aan de kennisontwikkeling binnen het desbetreffende onderzoeksdomein. Kennis en inzichten worden via uiteenlopende kanalen aan de diverse doelgroepen overgebracht, bijvoorbeeld via: (peerreviewed) publicaties, bijdragen aan professionele bladen, artefacten, proefopstellingen, prototypes, voordrachten en presentaties of via uiteenlopende media.

  Beoordeeld wordt welke bijdrage de lector heeft geleverd in de doorontwikkeling van zijn/haar onderzoeksdomein.

  1 mei 2021 (14:00 uur) Sluiting indiening voordrachten
  Juni-augustus 2021 Beoordelingsproces
  September 2021 Winnaars krijgen onder embargo bericht
  November 2021 Uitreiking tijdens diner


  Download brochure